Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie zaprasza słuchaczy oraz osoby zainteresowane na rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego 2010/2011. Inauguracja odbędzie się 1 października 2010 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. 1 Maja 32 w Szklarskiej Porębie (II piętro).

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie rozpoczyna już drugi rok swej działalności.

Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo.

PSDB Sp. z o.o. oraz Idea Zmiany działając na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna realizację kolejnego (III) cyklu szkoleń: „Polityka równości płci dla instytucji rynku pracy”– kompleksowy program 7 szkoleń kształcący specjalistów i specjalistki ds. równości szans i równości płci. Projekt realizowany jest w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustawa reguluje udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.1)), którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi z 2010 r., zwanej dalej „powodzią”, z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

 USTAWA_z_dnia_12_sierpnia_2010r.pdf

W ramach projektu realizowanego przez Dział Komunikacji Społecznej Programów, działający w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano szereg działań mających na celu upowszechnianie wiedzy nt. możliwości dofinansowania planowanych przez mieszkańców Dolnego Śląska przedsięwzięć z Funduszy Europejskich w bieżącym okresie programowania. 

Informujemy, że od czerwca br. zaczął działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)

 - w budynku MOPS, przy ul. Sikorskiego 8, w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, w godz. 10.00-12.00
- w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22, w Szklarskiej Porębie Dolnej, w drugi czwartek miesiąca, w  godz. 14.30 – 16.30 
 
Podczas dyżurów czynny będzie także telefon 0-793 71 86 96

W pozostałych dniach, od poniedziałku do piątku, informacje oraz porady udzielane będą pod nr telefonu: 0 75 615 17 16, w godzinach pracy biura lokalnego w Jeleniej Górze.

Informujemy,  że od czerwca br. zaczął działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)
PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bezpłatną poradę lub informację obywatelską.