Bez wymaganego zezwolenia nie wolno gromadzić odpadów

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomina, że bez wymaganego zezwolenia nikomu nie wolno gromadzić odpadów, w tym stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Dlatego też właściciele gruntów i innych nieruchomości, także dzierżawionych przez inne podmioty, powinni na bieżąco kontrolować sposób użytkowania ich własności.

W świetle treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) to posiadacz ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W ustawie tej wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi, zaś za takiego należy rozumieć właściciela nieruchomości. Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem — podmiot ujawniony jako władający. W związku z tym władający powierzchnią ziemi musi mieć świadomość odpowiedzialności za nią oraz konsekwencji prawnych wynikających z zaniedbania kontroli jej stanu.

Źródło: UWWD