„DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/2 i 63/5 obr. 3)

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:  działka nr 63/2 i 63/5 obr. 3

Powierzchnia działki: 2719 m2

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Wiejskiej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

„DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/2 i 63/5 obr. 3)Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działki nr 63/2 i 63/5 obr. 3 znajdują się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 28 maja 2014 r.)  działka oznaczona jest symbolami: MN, MP, Z tj.  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno-pensjonatowej

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji

Opis nieruchomości: nieruchomość nieogrodzona, regularna, położona na lekkim skłonie. W ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

oferta [PDF, 378 KB]

  • Odsłon: 946
  • Odsłon: 468
  • Odsłon: 485
  • Odsłon: 17322