×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miasto Szklarska Poręba dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania

Program na rok 2019 — informacje ogólne

Dotacja przyznawana jest na realizację działań polegających na likwidacji lokalnych „nieekologicznych” źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe.

Warunki otrzymania wsparcia
• trwała likwidacja „starego” pieca,
• jedna dotacja dla jednej nieruchomości,
• konieczność posiadania prawa do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji,
• wypłata dofinansowania dopiero po wykonaniu inwestycji, złożeniu kompletnego wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wydatki, które mogą zostać objęte wsparciem:
• demontaż starego pieca,
• zakup i montaż nowego pieca,
• wykonanie wewnętrznych instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wkładu kominowego,
• wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych opinii i zaświadczeń.


Wysokość wsparcia

Do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż:
• 6000 zł dla domu jednorodzinnego,
• 4500 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym,
• 3000 zł dla mieszkania w przypadku likwidacji wspólnej kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny.


Krok po kroku: jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?

Krok 1
Przygotowanie projektu budowlanego (przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami) i uzyskanie pozwolenia na budowę udzielanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra, tel.: 75 64 73 276).

Krok 2
Wymiana źródła ogrzewania, pozyskanie niezbędnych opinii i zaświadczeń potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania (patrz krok 4).

Krok 3
Podpisanie umowy dostarczania paliwa/energii z dostawcą – w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

Krok 4
Przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) aktualny na dzień złożenia wniosku,
Uwaga!
• w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, do wniosku należy załączyć zgodę właściciela nieruchomości,
• w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, do wniosku należy załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
• kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
• kserokopia protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - w przypadku ogrzewania gazowego lub kserokopia protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej - w przypadku ogrzewania elektrycznego,
• kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych lub likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania,
• kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania – w przypadku ogrzewania gazowego,
• kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego lub kominka z przewodem kominowym – w przypadku gdy chcemy pozostawić piec kaflowy lub kominek,
• kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii – w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego,
• oryginały faktur i/lub rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów (w przypadku płatności bezgotówkowych) wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę.
• oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy -  w sytuacji ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za złożenie wniosku i podpisanie umowy (pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł).

Krok 5
Złożenie kompletnego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie.

Krok 6
Podpisanie umowy o dofinansowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego i wypłata środków na rachunek bankowy Inwestora.


Kontakt

Szczegółowe informacje nt. programu dofinansowań udziela Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 757 547 737, 757 547 728, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..