×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zarządzenie Nr 123 Wojewody Dolnośląskiego z 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 368 Wojewody Dolnośląskiego z 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w okręgu wyborczym nr 1


Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W zarządzeniu nr 368 Wojewody Dolnośląskiego z 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w okręgu wyborczym nr 1 (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6395 oraz z 2021 r. poz. 555):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 roku.”;
2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
do 30 kwietnia 2021 r. - składanie Burmistrzowi Szklarskiej Poręby wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 4 maja 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
7 maja 2021 r. o godz. 24 - zakończenie kampanii wyborczej
8 maja 2021 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Szklarskiej Porębie spisu wyborców
9 maja 2021 r. godz. 7-21 – głosowanie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Wojewoda dolnośląski — Jarosław Obremski