×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostaje zamknięty do odwołania

PSZOK przy ulicy 1 Maja 53 w Szklarskiej Porębie 29 marca 2021 r. zostaje zamknięty do odwołania. Przyczyną jest brak aktualnego zezwolenia na prowadzenie punktu przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami. 

Odpady będą przyjmowane w PSZOK-u na składowisku odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzonym przez KCGO, czynny zgodnie z regulaminem, w godz. 6-18 od poniedziałku do piątku.
Miasto przygotowuje procedurę przejęcia PSZOK-u Szklarskiej Porębie i prowadzenia go przez gminę.

REGULAMIN
korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

1. Zasady ogólne:
a. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczanych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości.
b. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6-18.
c. Odpady od mieszkańców gmin: Jeżów Sudecki, Karpacz, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba przyjmowane będą po okazaniu dowodu zapłaty za zagospodarowanie odpadów.
d. Zabronione jest dostarczanie do PSZOK trucizn, środków ochrony roślin itp.

2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie dostarczone następujące odpady:
a. papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;
b. ulegające biodegradacji;
c. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
d. zużyte baterie i akumulatory;
e. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
g. zużyte opony, w ilości 8 opon na rok kalendarzowy z jednego gospodarstwa domowego;
h. tekstylia, w tym ubrania;
i. odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 100 kg/na mieszkańca na rok pochodzących od właścicieli nieruchomości (w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych).

3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a. odpady zawierające azbest;
b. szyby samochodowe;
c. zmieszane odpady komunalne;
d. części samochodowe;
e. opony od ciągników rolniczych;
f. padłe zwierzęta;

4. Odpady przywiezione do PSZOK, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczania wskazuje na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstw domowych — nie będą przyjmowane. W szczególności dotyczy to odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym pensjonaty, hotele, zajazdy itp.