×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zarządzenie nr 01/03/2021
Prezesa Zarządu "Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." z siedzibą w Bukowcu, z 3 marca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad wydawanych warunków technicznych odbioru ścieków z terenu działalności KSWiK w oddziałach Mysłakowice, Podgórzyn i Szklarska Poręba.

W związku z ograniczonymi możliwościami technologicznymi eksploatowanych oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, Marczycach i Szklarskiej Porębie zarządzam co następuje:

§1

Utrzymuje się jako wiążące ustalenia Dyrektora ds. Technicznych z października 2019 roku dotyczące ograniczeń związanych z wydawanymi warunkami technicznymi odprowadzania ścieków, które następnie zostały przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich wyodrębnionych oddziałów Spółki w dniu 05.10.2020 roku.

§2

Ograniczenia w poszczególnych oddziałach Spółki:

1) Oddział Mysłakowice — warunki techniczne dla budownictwa jednorodzinnego wydajemy na bieżąco. Natomiast dla obiektów wielolokalowych, pensjonatów, apartamentowców i hoteli wydajemy z zastrzeżeniem o możliwości wpięcia się do kanalizacji po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków, przewidywany termin zakończenia modernizacji rok 2021.

2) Oddział Podgórzyn — warunki techniczne dla budownictwa jednorodzinnego, obiektów wielolokalowych, pensjonatów, apartamentowców i hoteli wydajemy z zastrzeżeniem o możliwości wpięcia się do kanalizacji po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków przez Gminę Podgórzyn, przewidywany termin zakończenia modernizacji rok 2024.

3) Oddział Szklarska Poręba — warunki techniczne dla budownictwa jednorodzinnego wydajemy na bieżąco. Obiekty wielolokalowe, pensjonaty, apartarnentowce i hotele informujemy że w chwili obecnej nie ma możliwości wpięcia się do kanalizacji i odbioru ścieków. Wpięcie do kanalizacji i odbiór ścieków będzie możliwy po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków, przewidywany termin zakończenia modernizacji to rok 2023/2024.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi ds. Technicznych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.3.2021 r.

Prezes Zarządu dr Dariusz Daraż