×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.09.2019 r. Pana Aleksandra Lorycha, działającego z upoważnienia Burmistrza Szklarskiej Poręby, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowie z odcinkową rozbudową ul. Żeromskiego – drogi gminnej nr 115363D wraz z przebudową mostu na potoku Bieleń" w Szklarskiej Porębie – obręb 0001.

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji:
Obręb Szklarska Poręba 0001 – dz. nr 124, 125, 59/2, 36, 52, 51, 57/2, 64, 58/wp, 29/wp, 61/4 (61/5*, 61/6), 60 (60/1, 60/2*), 28/2 (28/6, 28/7*), 53 (53/1, 53/2*), 35 (35/1, 35/2*), 61/1, 57/1, 33/6, 126, 123/4, 123/6, 120, 27/1, 27/2, 28/5, 47/2, 47/1, 356.

Symbolami X (X*, X) oznaczono odpowiednio:
X – numer ewidencyjny działki przed podziałem
X* – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi drogi
X – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, poza liniami rozgraniczającymi drogi

Jednocześnie zawiadamia się, że w terminie do 8 listopada 2019 r. strony postępowania mogą, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15 (pokój 126) zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Starosty
Monika Zora-Jaworska
Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej