×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

ZASADY GŁOSOWANIA na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba w 2020 r.

1. Każdemu mieszkańcowi Szklarskiej Poręby, który ukończył 16 rok życia, przysługuje możliwość zagłosowania na jeden projekt ogólnomiejski.
Uwaga! Jeżeli osoba biorąca udział w głosowaniu jest osobą niepełnoletnią to do karty głosowania należy załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie Budżetu Obywatelskiego (na formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie).

2. Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach BO 2020 trwa od 10 kwietnia 2020 r. od godz. 00, do 20 kwietnia 2020 r., do godziny 2359.

3. Głos można oddać poprzez aktywny formularz zamieszczony na BO.szklarskaporeba.pl.

4. Głos można oddać również za pomocą karty do głosowania poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwy wybranego projektu. Poprawnie wypełnioną kartę do głosowania należy dostarczyć:
a) osobiście - włożyć wypełnioną kartę do głosowania do urny zlokalizowanej w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2 (poniedziałek w godz. 8-16, wtorek-piątek w godz. 730-1530),
lub
b) listownie — w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2020” (liczy się data stempla pocztowego).

5. Karta do głosowania z listą i opisem projektów poddanych pod głosowanie dostępna jest (w wersji do druku) na stronach internetowych: BO.szklarskaporeba.pl oraz jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2 (wydrukowane egzemplarze znajdują się obok urny do głosowania).

6. Złożoną kartę do głosowania uważa się za ważną, jeśli:
a) zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe,
b) na karcie do głosowania wpisana zostanie data wypełnienia karty do głosowania,
c) na karcie do głosowania złożony zostanie czytelny podpis osoby głosującej,
d) zostanie dostarczona osobiście lub listownie, w terminie do 20 kwietnia 2020 roku.

7. Za nieważne zostaną uznane karty do głosowania:
a) wypełnione niewłaściwie lub przez osoby nieuprawnione,
b) niezawierające wymaganych danych,
c) niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) oddane na karcie do głosowania innej niż urzędowo określona,
e) wypełnione nieczytelnie.

8. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i oddania głosu na różne projekty, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

9. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i oddania głosu tylko na jeden projekt, głosy takie potraktowane zostaną jako jeden głos oddany na ten projekt.

10. Ustalenie wyniku głosowania polegać będzie na zsumowaniu dla każdego z projektów ważnych głosów. Do realizacji zostaną skierowane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

 

Szczegółowe zasady głosowania, weryfikacji oddanych głosów i obliczania wyników określa Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarska Poręba na rok 2020, dostępny także na BO.szklarskaporeba.pl. Również wszelkie niezbędne dokumenty (w tym kartę do głosowania i zgodę na udział w głosowaniu małoletniego) oraz listę i opisy projektów poddanych pod głosowanie.

UWAGA! Wszelkich informacji nt. zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania w ramach budżetu obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:

  • Agnieszka Gwóźdź, tel. 75 75 47 703,
  • Karolina Szalewska-Wrona, tel. 75 75 47 728,

Adres e-poczty do kontaktu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania: