Nieruchomość o powierzchni 730 m2 położona w centralnej części miasta przy ul. Odrodzenia pod zabudowę usługową z zielenią

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 881/2 obr. 0006.
Powierzchnia działki: 730 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej przy ul. Odrodzenia.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00096680/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

mapa ewidencyjna

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. nowego centrum (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. nowego centrum w Szklarskiej Porębie ). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem Uz.16 – z przeznaczeniem podstawowym jako:
tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako:
a) infrastruktura techniczna, przy czym obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu;
b) lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu;
c) drogi wewnętrzne i parkingi;
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

mapa zasadnicza

Istniejące uzbrojenie: działka z dostępem do drogi publicznej, do energii elektrycznej (z przebiegiem napowietrznej linii ze słupem), sieci wodociągowej, kanalizacji (z przebiegiem sieci), gazowej oraz telefonicznej.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie i przeciętnym nasłonecznieniu, niezagospodarowana. Teren ze spadkiem w kierunku wschodnim, porośnięty drzewami i krzewami.

Informacja o terenach przyległych: działka położona w sąsiedztwie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i pensjonatowej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,- zł netto.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 15 października 2020 r.