Nieruchomość o powierzchni 2252 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną lub zabudowę usługową

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 346, 347 obr. 0003.

Powierzchnia działki: 2252 m2.

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Piastowskiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Piastowska 346, 347

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem: MU.5 z podstawowym przeznaczeniem terenu jako:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,
b) tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie uzupełniające to infrastruktura techniczna oraz drogi wewnętrzne i parkingi, przy czym obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Piastowska 346, 347

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dostępem do energii elektrycznej (ze słupem i z przebiegiem linii nad częścią nieruchomości), sieci wodociągowej, kanalizacji i gazowej.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana i w znacznej części porośnięta drzewami. Teren ze spadkiem w kierunku północnym, oddzielony od ulicy Piastowskiej skarpą. W ewidencji gruntów działka nr 346 o powierzchni 689 m2 oznaczona jest symbolem: Bp (tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), natomiast działka nr 347 o powierzchni 1563 m2 oznaczona jest symbolem: PsVI (pastwiska) i Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych).

Informacja o terenach przyległych: działka nieogrodzona, nieregularna, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i pensjonatowej oraz terenów zielonych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000,- zł netto (do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%).

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 26 sierpnia 2020 r.