×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Miasto Szklarska Poręba dofinansowuje zmianę systemu ogrzewania

Program na rok 2019 — informacje ogólne

Dotacja przyznawana jest na realizację działań polegających na likwidacji lokalnych „nieekologicznych” źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i ich zastąpienie przez nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe.

Warunki otrzymania wsparcia
• trwała likwidacja „starego” pieca,
• jedna dotacja dla jednej nieruchomości,
• konieczność posiadania prawa do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji,
• wypłata dofinansowania dopiero po wykonaniu inwestycji, złożeniu kompletnego wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wydatki, które mogą zostać objęte wsparciem:
• demontaż starego pieca,
• zakup i montaż nowego pieca,
• wykonanie wewnętrznych instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wkładu kominowego,
• wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych opinii i zaświadczeń.


Wysokość wsparcia

Do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż:
• 6000 zł dla domu jednorodzinnego,
• 4500 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym,
• 3000 zł dla mieszkania w przypadku likwidacji wspólnej kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny.


Krok po kroku: jak uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca?

Krok 1
Przygotowanie projektu budowlanego (przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami) i uzyskanie pozwolenia na budowę udzielanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra, tel.: 75 64 73 276).

Krok 2
Wymiana źródła ogrzewania, pozyskanie niezbędnych opinii i zaświadczeń potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania (patrz krok 4).

Krok 3
Podpisanie umowy dostarczania paliwa/energii z dostawcą – w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

Krok 4
Przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami:
• kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) aktualny na dzień złożenia wniosku,
Uwaga!
• w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, do wniosku należy załączyć zgodę właściciela nieruchomości,
• w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, do wniosku należy załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,
• kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
• kserokopia protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej - w przypadku ogrzewania gazowego lub kserokopia protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej - w przypadku ogrzewania elektrycznego,
• kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych lub likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania,
• kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania – w przypadku ogrzewania gazowego,
• kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego lub kominka z przewodem kominowym – w przypadku gdy chcemy pozostawić piec kaflowy lub kominek,
• kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii – w przypadku ogrzewania gazowego lub elektrycznego,
• oryginały faktur i/lub rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów (w przypadku płatności bezgotówkowych) wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę.
• oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy -  w sytuacji ustanowienia pełnomocnika odpowiedzialnego za złożenie wniosku i podpisanie umowy (pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł).

Krok 5
Złożenie kompletnego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie.

Krok 6
Podpisanie umowy o dofinansowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego i wypłata środków na rachunek bankowy Inwestora.


Kontakt

Szczegółowe informacje nt. programu dofinansowań udziela Referat Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 757 547 737, 757 547 728, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.">Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.