W ostatnich dniach każdy, kto złożył deklarację dotyczącą nieczystości komunalnych, trafiła decyzja w której podany jest numer konta wraz z wysokością podatku. Przypominamy, że każdy podatnik ma swój indywidualny numer konta bankowego.

Dodatkowo przypominamy, że podatnikiem jest osoba która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy przyjąć, iż tylko zapłata podatku przez podatnika z jego osobistego konta powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 paragraf 1 pkt.1 Ordynacji Podatkowej.

Wpłata dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania.

Podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę, nawet za jej zgodą.

Ta sama zasada obowiązuje przy regulowaniu podatku od nieruchomości.