Burmistrz Szklarskiej Poręby działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 38 ww. ustawy zawiadamia, że w dniu 07.12.2012 r. na wniosek Nadleśnictwa Szklarska Poręba wydana została decyzja orzekająca o zmianie treści decyzji wydanej dnia 17 maja 2012 r. nr 1/2012 sygn. akt. IK.6220.7.2012.AM. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć pn.:

  1. Budowie zbiornika nr 1 retencyjnego bocznego na rzece Kamiennej, przebudowie istniejących: zapory przeciwrumowiskowej, dróg dojazdowych oraz mostku na rz. Kamiennej
  2. Budowie zbiornika nr 2 retencyjnego bocznego na potoku Kocieniec, przebudowie istniejących: zapory przeciwrumowiskowej, oraz drogi dojazdowej
  3. Budowie zbiornika nr 3 retencyjnego bocznego na potoku bez nazwy oraz placu manewrowego przed zbiornikiem.

Zmiana decyzji polega na wydłużeniu terminu realizacji przedsięwzięć do 15 grudnia 2012 r.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy . ul. Buczka 2 pok. nr 15 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.