Ogłoszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLVII/558/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie, podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 czerwca do 20 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie ulica Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu7 lipca 2011r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie (sala nr 2).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szklarskiej Poręby z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia3 sierpnia 2011 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby

Szklarska Poręba, 13 czerwca 2011r.