Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego - JULIAN LACHOWICZ przyjmuje mieszkańców Szklarskiej Poręby w każdą pierwsza środę miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00 w Urzędzie Miejskim, ul. Buczka 2, pokój 6. Telefon kontaktowy 75 717 27 65, 605 917 866.

Burmistrz Szklarskiej Poręby zawiadamia o prowadzonym postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na udzielenie zamówienia p.n."Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Szklarska Poręba wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury".
Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=2044

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Szklarska Poręba do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, uprzejmie informujemy mieszkańców o możliwości pozyskania dotacji ten cel. Dotacja dotyczy 85% kosztów poniesionych na zadania związane z usuwaniem azbestu tj.: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Z dniem 1 lipca 2011 roku Rzeczpospolita Polska obejmie swoje pierwsze historyczne sześciomiesięczne Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Wydarzenie to stanowić będzie nie tylko swoisty egzamin na sprawne funkcjonowanie polskiej administracji, ale również tworzy szansę promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Szklarskiej Poręby, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) informuje, że decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2011 r. doręczane są każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

Zapraszamy pracowników branży turystycznej i hotelarskiej  do udziału w Projekcie ,, Kwalifikacje na EUROpejskim poziomie". W ramach Projektu oferujemy udział w BEZPŁATNYM  SZKOLENIU  BRANŻOWYM:  ,, ZARZĄDZANIE USŁUGĄ  I  PRODUKTEM TURYSTYCZNYM".