Informuję, że w ewidencji działalności gospodarczej nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE, tzn. nie zawierają: numeru PESEL i NIP oraz określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

W związku z powyższym wzywam wszystkich przedsiębiorców, posiadających nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania powyższych danych (numer PESEL, PKD 2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7, położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W związku z faktem, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 powoli dobiega końca, a wielu mieszkańców z naszej gminy nie zostało jeszcze spisanych, informujemy, że tylko do 16 czerwca 2011 możecie Państwo skorzystać z możliwości spisania się przez Internet: http://form.spis.gov.pl

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom realizacji tego ustawowego obowiązku Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2 wprowadza dodatkowe dyżury

W związku ze zgłoszeniami przez mieszkańców Szklarskiej Poręby zauważenia w ogródkach przydomowych i na działkach żmij przypominamy zasady postępowania w razie napotkania tych gadów:
Ponieważ żmija jest podobna do zupełnie niegroźnego zaskrońca podajemy jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej.
(Opracowanie na podstawie artykułu Jakuba Świeckiego ”Jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej))

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych na terenie miasta Szklarska Poręba.

Od dnia 1 czerwca 2011 r. wchodzą w życie zmiany w zasadach poboru i odprowadzania opłaty miejscowej. Opłatę miejscową pobieramy za każdy rozpoczęty, kalendarzowy dzień pobytu. Traci również moc zwolnienie z opłaty miejscowej sportowców. Natomiast zwolnienie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej nie obejmuje studentów, jedynie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W okresie minionych 4 miesięcy SIMEKO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze podwyższyła, ponad dopuszczalny limit, stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Szklarska Poręba.
Ustalona uchwałą Rady Miejskiej górna stawka opłaty wynosi 68,00 zł netto/m3, a stosowana przez Spółkę SIMEKO stawka opłaty wyniosła 80,50 zł netto/m3.