Burmistrz i Rada Miejska w Szklarskiej Porębie zapraszają mieszkańców na spotkanie poświęcone nowemu systemowi gospodarki odpadami, który zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul 1go Maja 32.

KOMUNIKAT nr 4/2012
INSPEKTORA DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UM
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

w sprawie zakazu używania środków pirotechnicznych.
W załączeniu przekazuję rozporządzenie wojewody dolnośląskiego w sprawie zakazu używania środków pirotechnicznych.

Burmistrz Szklarskiej Poręby działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 38 ww. ustawy zawiadamia, że w dniu 07.12.2012 r. na wniosek Nadleśnictwa Szklarska Poręba wydana została decyzja orzekająca o zmianie treści decyzji wydanej dnia 17 maja 2012 r. nr 1/2012 sygn. akt. IK.6220.7.2012.AM. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć pn.:

W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03 grudnia 2012 r., w którym stwierdzono nieważność zapisów § 8 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013 – 2015 przyjętego uchwalą nr XXVIII/327/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 października 2012 r., na podstawie § 2 uchwały nr LVI/653/10 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przedstawiam nowy projekt wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2013 – 2015.

Od 1 grudnia  obowiązywać będzie zakaz parkowania na kilku ulicach.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie