Drużynowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym
Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2014r. w godz. 12:00 - 17:00
Będzie zamknięta dla ruchu kołowego następująca droga:
nr. 358 - Szklarska Poręba (Zakręt Śmierci) - Rozdroże Izerskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną (uprawa roślin lub chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, rybołówstwo, zbieranie runa leśnego) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej -art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami).

Informacja dla rolników i przedsiębiorców umieszczona jest na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze: psse.jgora.ibip.wroc.pl.

Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze celem złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze podlega karze pieniężnej. We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, który ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz. 730) i są dostępne na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze.

Uprzejmie proszę o umieszczenie informacji w Urzędzie Gminy w miejscu powszechnie dostępnym i na stronie internetowej urzędu.

 Dokument do pobrania [Adobe Acrobat PDF - 92.91 KB]

Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Szklarska Poręba na rok 2014
Lista osób nieujętych w projekcie listy mieszkaniowej na rok 2014

Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy Szklarska Poręba na rok 2014
Lista osób nieujętych w projekcie listy mieszkaniowej na rok 2014

DECYZJA Nr 2/2014
w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na obszarze miasta

Szklarska Poręba

DECYZJA Nr 1/2014

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze miasta Szklarska Poręba