×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy przypomina  właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach

Rozpoczął się sezon grzewczy 2019/20. Dlatego prezes zarządu Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski przypomina o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin jest bardzo istotnym elementem budynku. Choć zajmuje tylko niewielką jego część może — być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, ale eksploatowanym kominie. Temperatura płonącej sadzy przekracza 1000°C! To wielkie zagrożenie dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku notuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub złą eksploatacją urządzeń grzewczych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi też zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

Krajowa Izba Kominiarzy wspiera kampanię edukacyjno-informacyjną CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz podstawowa zasada bezpieczeństwa. Zapobiega zaczadzeniom i pożarom, spełniając jeden z elementarnych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcją społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. Kiedy ten stwierdzi uszkodzenia lub braki, właściciel lub zarządca bądź użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć mankamenty, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w określonych odstępach czasowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt. 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

Źródło: Krajowej Izby Kominiarzy