ul.  1-go Maja 32
tel /fax 75 717 23 88
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.sp1szklarska.superszkolna.pl

świetlica czynna od 7:40 do16:00
sekretariat od 8:00 do14:00

Dyrektor - Justyna Kozik


MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY
Absolwent naszej szkoły dobrze funkcjonuje w swoim środowisku domowym i szkolnym. Jest pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi. Dąży do wszechstronnego rozwoju w sferach:

 1. Intelektualnej: jest dociekliwy; potrafi twórczo myśleć; podejmuje planowe działania i przewiduje ich efekty; jest świadom swoich mocnych stron i potrafi bazować na nich w działaniu; umie organizować pracę własną i zespołową; jest przygotowany do przyjęcia nauki w gimnazjum.
 2. Emocjonalnej: dokonuje samokontroli i samooceny; akceptuje siebie i innych; potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach; przestrzega przyjętych norm i zasad; zna swoje prawa i respektuje prawa innych. 
 3. Zdrowotnej: dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowie; dostrzega i przeciwdziała zagrożeniom środowiska naturalnego; zna sposoby spędzania czasu wolnego, korzystne dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz aktywnie je stosuje; jest świadom zagrożeń związanych z nałogami. 
 4. Społecznej: ma świadomość przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej; jest odpowiedzialny za powierzone zadania i swoje czyny; zna swój region i podtrzymuje tradycje narodowe i rodzinne; dostrzega potrzeby własne i innych; jest tolerancyjny; prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej; właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi.

NASZA SZKOŁA

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • bezpieczna, przyjazna dla ucznia 
 • wyróżniająca się dbałością o dobro dziecka 
 • tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości / rozwoju psychofizycznego/ uczniów i wdrażania zasad bezpieczeństwa, oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

Stosujemy indywidualizację nauczania i wychowania / odkrywanie i rozwijanie zdolności i zamiłowań/;
Stale podnosimy poziom dydaktyczny szkoły poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych i programowych.
Współdziałamy ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego.
Sprawujemy opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
W szkole pracuje dwa razy w tygodniu pielęgniarka, która okresowo bada uczniów.
Udzielamy uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach.
Organizujemy zajęcia dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb.
Współdziałamy z PPP świadczącą pomoc dzieciom i rodzicom.
W szkole realizujemy: Plan Rozwoju i Plan Wychowawczy, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
Realizujemy Program Profilaktyczny pod nazwą „Bądź sobą i nie poddawaj się nałogom. Żyj w zgodzie z innymi”.
Realizujemy Program rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów pod nazwą „Rodzynki z jedynki”.

Uczniowie szkoły na co dzień mogą korzystać z :

 • pracowni komputerowej;
 • właściwie wyposażonych sal lekcyjnych; 
 • biblioteki szkolnej dysponującej zbiorem ciekawych książek 
 • klubu szkolnego ,,Szrenica’’; 
 • nowoczesnej sali gimnastycznej i ścianki wspinaczkowej; 
 • świetlicy szkolnej; 
 • dożywiania.

Wszystkie pomieszczenia klasowe mają niepowtarzalny klimat i atmosferę. Korytarze szkoły są miejscem ekspozycji licznych zdjęć , prac uczniów oraz wystaw ..
O naszej szkole mówi się, że jest szkołą przyjazną uczniowi. Wpływ na to ma realizowany program wychowawczy , jak również profesjonalizm pracujących tu nauczycieli i dobrze układająca się współpraca z Radą Rodziców .

 • Szkoła została zakwalifikowana przez MEN do grupy "Szkół Odkrywców Talentów” 2011r.
 • W konkursie programu „Szkoła bez przemocy” na najlepszy projekt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie. 2011 rok
 • Szkoła jest w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu: „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły” 2012 r.
 • Szkoła został wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie : „Tesco dla szkół – zdrowo najedzeni” 2013r. 

Nowa strona www: www.sp1szklarska.superszkolna.pl