×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wiejska 63/2 i 63/5

Działka przy ul. Wiejskiej położona jest w oddali od centrum miasta, w pobliżu rozproszonej zabudowy mieszkalnej, wśród zieleni.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działki nr 63/2 i 63/5 obr. 0003.

Powierzchnia działki: 2719 m2.

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej przy ul. Wiejskiej.

Sytuacja prawna: własność Miasta Szklarska Poręba.

Księgę wieczystą: prowadzi Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek pod numerem KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Kolejowej, Wiejskiej, Sanatoryjnej, Muzealnej w Szklarskiej Porębie — część A (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXVI/402/21 z 25 lutego 2021 r. https://szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=16757).

Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem 17 MN/UTp z przeznaczeniem podstawowym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi turystyki, wypoczynku i pensjonatowa oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym jako budynki gospodarcze, gospodarczo-garażowe i garażowe. Plan dopuszcza lokalizację budynków jako wolnostojących.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dobrym dojazdem, w zasięgu wody, kanalizacji, telefonu i energii elektrycznej.

Opis nieruchomości: nieruchomość o regularnym kształcie, niezagospodarowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona.

Informacja o terenach przyległych: położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, na północno-wschodnim skłonie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.100.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Dokumenty:

Wiejska 63/2 i 63/5

Wiejska 63/2 i 63/5 fotografia lotnicza

Wiejska 63/2 i 63/5 mapa zasadnicza

Wiejska 63/2 i 63/5 plan