×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nieruchomość przy 1 Maja

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 21,07 m² oznaczona w ewidencji gruntów jako część działek nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 położona w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja.

Przedmiot dzierżawy i jego lokalizacja: grunt położony jest w centrum Szklarskiej Poręby przy głównej ulicy 1 Maja na Skwerze Twórców Radiowej Trójki.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3000,- złotych netto, 3690,- zł brutto).

Przeznaczenie nieruchomości: dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. Nowego Centrum (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r.). Działki oznaczone są na rysunku planu symbolem ZP.3 z podstawowym przeznaczeniem jako tereny zieleni urządzonej oraz z przeznaczeniem uzupełniającym – zabudowa usługowa, platformy widokowe, terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne oraz infrastruktura techniczna. W obszarze ZP.3 dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz urządzeń technicznych, o maksymalnej powierzchni zabudowy 12 m2 i maksymalnej wysokości 4 m.

Sposób zagospodarowania: prowadzenie działalności gospodarczej — handlowej, gastronomicznej lub innej (powierzchnia 6,25 m2 oznaczona kolorem różowym na mapie zasadniczej) oraz na cele rekreacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (powierzchnia 14,82 m2 oznaczona kolorem zielonym na mapie zasadniczej).

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Pliki do pobrania:

Szklarska Poręba, 18 listopada 2022 roku