Turystyczna (446/2 obr. 6)

 1. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
  1. przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;
  2. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie (uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30.06.2008 r.), w którym działka nr 446/2 obr. 6 oznaczona jest na rysunku planu symbolem KP, U.1 (tereny ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych oraz tereny usług). Sposób zagospodarowania: prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej, usługowej lub innej;
  3. termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. 
 2. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
 4. Turystyczna (446/2 obr. 6) Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
 5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 400,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 w terminie do dnia 25.10.2016 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji (w wysokości dwukrotności ustalonego w przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie.
 7. Pisemne oferty zawierające:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń ,
  • oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
  • oferowany sposób zagospodarowania, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej,
  • dowód wpłacenia wadium,
  • podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Turystycznej. Nie otwierać przed 28 października 2016 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, pokój nr 1 do dnia 25 października 2016 r. do godz. 1500
 8. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
  • oferowana stawka czynszu dzierżawnego - 80%
  • sposób zagospodarowania nieruchomości - 20%
 9. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 10. Zawarcie umowy w ciągu do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru
 11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

 • Hits: 1975
 • Hits: 848
 • Hits: 787
 • Hits: 783
 • Hits: 796
 • Hits: 835
 • Hits: 13086
 • Hits: 587