×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nowe przepisy dla mieszkańców: obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ogrzewania

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Po co tworzyć bazę CEEB?

Centralna baza urządzeń grzewczych przyczyni się do poprawy jakości powietrza — likwidacji głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. Pomoże we wymianie starych kotłów grzewczych i będzie bazą informacji o wszystkich programach finansowania wymiany pieców.
CEEB będzie narzędziem dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi poprawiające bezpieczeństwo budynków, np. przeglądy kominiarskie lub inwentaryzacja budynku.

Jakie informacje należy wpisać do deklaracji?

Deklaracja, którą muszą od 1 lipca br. złożyć właściciele i zarządcy budynków, musi zawierać:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
• adres e-mail (opcjonalnie).

W jaki sposób złożyć deklarację?

Elektronicznie, czyli przez Internet - jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że oszczędza to czas i pieniądze, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu poprzez www.zone.gunb.gov.pl .

LUB

Papierowo — wypełniony dokument dostarczyć do właściwego urzędu administracji publicznej (zgodnie z lokalizacją budynku).

A jeśli mam dwa źródła ciepła?

W deklaracji właściciel domu musi zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Sankcje za niezłożenie deklaracji

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd uzyska o tym informację, możemy uniknąć kary przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu. Założeniem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji. w której obywatel złoży deklarację, nawet z uchybieniem terminu.

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Pliki do pobrania:
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków — Informator dla właścicieli i zarządców budynków
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków niemieszkalnych