×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy w Dziale Pomocy Środowiskowej na stanowisku pracownika socjalnego
Liczba etatów: 2
Początek pracy od 1 września 2021 roku
Zakres obowiązków:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i praca socjalna;
2. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
4. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie, jakości życia,
10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych
Dodatkowe atuty zatrudnienia:

1. stabilność zatrudnienia,
2. dobre warunki socjalne w miejscu pracy (dwie osoby w pokoju, pomieszczenie socjalne),
3. praca w życzliwym, zgranym zespole,
4. możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i specjalizacjach,
5. możliwość rozwoju w czasie udziału w realizacji projektów unijnych.

Informacja: 7571712146 wew. 118

Ogłoszenie w BIP

Szczegóły w serwisie MOPS