×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Każdy właściciel (władający) posesją po opadzie śniegu musi dokładnie uprzątnąć przylegający do niej chodnik. Nie jest istotne, że nie jest on częścią posiadanej nieruchomości.

Ten obowiązek reguluje ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 5:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: [...]
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości [...].

Pamiętać należy, że obowiązkiem posiadacza nie jest uprzątnięcie już zebranego z chodnika śniegu. Wystarczy kolejne warstwy pozostawiać w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał użytkownikom ruchu, a za usunięcie pryzmy śniegowej odpowiedzialny jest zarząd drogi, do której przylega chodnik.

Za stan posesji: alejek, chodników, parkingów na obszarze nieruchomości odpowiada wyłącznie jej właściciel (władający).

Przypominamy także o konieczności usuwania śniegu zalegającego na dachach oraz zwisających zeń sopli. Nadwątlenie konstrukcji dachu ciężkim śniegiem, jego nagłe zsunięcie się lub oderwanie sopla, może być tragiczne w skutkach.