o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/459/2013  Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2013r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 06 czerwca 2014r. do 09 lipca 2014r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba (pok. Nr 14), w godzinach od 800 do 1500.
Plan obejmuje obszar położony w rejonie Polany Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca  2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów należy składać na piśmie do Burmistrza Szklarskiej Poręby, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2014r.

Dokument  [Adobe Acrobat PDF - 82.56 KB]