I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.szklarskaporeba.pl.
2.Operatorem serwisu jest Urząd Miejski z siedzibą w Szklarskiej Porębie, przy ul. Buczka 2.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator – Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie www.szklarskaporeba.pl;
4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
6. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w reklamie internetowej obiektów noclegowych i innych publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
9. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. UŻYTKOWNICY
1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub telefonicznie.
2. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
3. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

III. MATERIAŁY
1. Wyłącznie użytkownik zarejestrowany i znajdujący się w bazie noclegowej legalnie działających obiektów jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie reklamy swojego obiektu.
2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów.
3. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
4. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.
5. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału nie wymaga uzasadnienia.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów.
3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności zamieszcza tego rodzaju Materiały, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami;
Operator ma prawo:
zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
4. Zastosowanie blokady lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

V. NEWSLETTER
1. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Urząd Miejski, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.
2. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.szklarskaporeba.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
3. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl:
* wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter. Formularz dostępny jest na oznaczonych stronach serwisu www.szklarskaporeba.pl oraz odpowiednich stronach wprowadzających, widocznych dla użytkownika w czasie wizyty na stronach serwisu,
* potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
4.  Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
5. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .
6. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.